Algemene voorwaarden


Buro Market streeft naar duurzame partnerrelaties met zijn klanten en wenst daarbij hun verwachtingen optimaal in te lossen. Deze algemene verkoopvoorwaarden moeten beschouwd worden als een kader om deze partnerrelatie in stand te houden.


1. Toepassingsgebied

De hieronder uiteengezette algemene verkoopvoorwaarden (hierna de « algemene voorwaarden » genoemd), regelen de contractuele relaties tussen elke gebruiker van de site www.buromarket.com  (hierna de « gebruiker », de « koper » of « u » genoemd) en Buro Market, naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel gevestigd te Schaarbeeklei 585, 1800 Vilvoorde.

Het geografisch verkoopgebied van Buro Market strekt zich uit over België. Voor leveringen in andere landen gelieve ons te raadplegen.

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn de enige van toepassing en vervangen elke andere voorwaarde, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking. Buro Market kan op bepaalde tijdstippen genoodzaakt zijn de bepalingen van deze algemene voorwaarden aan te passen. Vandaar dat zij moeten herlezen worden voor elk bezoek aan de site www.buromarket.com (hierna de « site » genoemd). Wij gaan ervan uit dat u door de bevestiging van uw bestelling zonder voorbehoud de algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt na ze gelezen te hebben, zelfs in het geval zij in tegenspraak zouden zijn met uw eigen aankoopvoorwaarden.

Door de site te raadplegen, verbindt u zich ertoe deze algemene voorwaarden, evenals de gebruiksvoorwaarden van de site, na te leven.


2. Een bestelling plaatsen

U kunt op vijf manieren een bestelling plaatsen:

 • in één van onze winkels,
 • via internet op onze site: www.buromarket.com 24 uur per dag en 7 dagen per week,
 • via e-mail,
 • telefonisch.

U kan uw bestellingen per telefoon, fax of e-mail steeds samen met een afdruk van uw betaalwijze richten tot één van de Buro Market verkooppunten, waarvan u de gegevens vindt in de rubriek  showrooms of op de catalogus van Buro Market.

Wij bevestigen vervolgens de goede ontvangst per e-mail en/of per telefoon.


3. Bevestiging van de bestelling

Om veiligheidsredenen worden alle bestellingen gecontroleerd en bevestigd via e-mail of telefonisch door de verkoopafdeling.

Om uw aankoop te bevestigen kunnen bijkomende gegevens gevraagd of geëist worden, zoals de betalingsvoorwaarden, leveringstermijn, en afhaalmogelijkheid…

Om vertragingen te vermijden, gelieve de volgende gegevens op te geven bij uw bestelling :

 • Uw naam en firmagegevens,
 • Een e-mail adres,
 • Een telefoonnummer (bureau of privé) waar wij u overdag kunnen bereiken.

Voor elke bestelling die door Buro Market moet verstuurd worden, behoudt Buro Market zich het recht voor om een identiteits- of woonplaatsbewijs aan te vragen.

Wij behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren en officieel worden onze verplichtingen pas effectief na een termijn van vijf dagen vanaf de datum waarop de koper zijn bestelling plaatst en voor zover wij de bestelbon, volledig of gedeeltelijk, tijdens deze termijn niet verworpen hebben via een mail of een aangetekende brief aan het adres van de op de bestelbon vermelde koper.

Voor bestellingen van speciale artikels die niet gevolgd worden in de catalogus of op de site moet een voorschot worden gestort ten belope van de helft van de verkoopprijs van deze bestelling. De bestelling kan in geen geval worden geannuleerd.

Wij verontschuldigen voor eventuele ongemakken hierbij, maar deze maatregelen zijn enkel bedoeld om onze klanten te beschermen tegen eventuele fraude.


4. Prijzen

De goederen worden verkocht in de door de koper gekende en aanvaarde staat, tegen de op de site en in de publicaties vermelde prijs.

De op de site vermelde prijzen luiden in euro, exclusief leveringskosten. De eventuele leveringskosten (zie artikel 9 Levering van de Algemene Voorwaarden)  zijn ten laste van de gebruiker en worden samen met de bestelling gefactureerd bovenop de prijs van de gekozen producten. U wordt bij de bevestiging van de bestelling over deze leveringskosten geïnformeerd door de verkoopafdeling.

De aanbiedingen en de prijzen worden aangeduid in euro en zijn enkel geldig op de datum waarop de bestelling wordt geplaatst. Zij kunnen te allen tijde worden gewijzigd, zonder voorafgaande kennisgeving.
Gezien het grote aantal gegevens op de site, is het mogelijk dat bepaalde gegevens onjuist zijn en indien de aangegeven prijs duidelijk verkeerd is, kunt U niet eisen dat de koop gesloten wordt tegen deze verkeerde prijs.

Bij het opmaken van de bestelbon zijn vergissingen in de overname of de telling van de eenheidsprijzen of het totaal van de goederen niet tegenstelbaar door de koper. De in het verkooppunt vermelde prijzen hebben voorrang. In het geval van een prijsverschil voor éénzelfde artikel, behoudt Buro Market zich het recht voor om de definitieve prijs te bepalen.


5. Beschikbaarheid

Uw bestelling wordt geleverd binnen de limieten van onze beschikbare voorraden.

Indien één van de bestelde producten niet voorradig zou zijn, verbinden wij ons ertoe u via e-mail of telefonisch mee te delen binnen welke termijn dit product u geleverd zal worden.


6. Productinformatie

Buro Market  neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om te verzekeren dat de informatie op deze site of in de catalogus correct en up-to-date is. Fouten zijn echter nooit helemaal uit te sluiten, en de lezer dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie.

Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen, veranderingen en/of ontwikkelingen aan producten en marktontwikkelingen en/of wijzigingen in de wettelijke en/of fiscale omgeving. Afbeeldingen zijn louter ter illustratie.

Buro Market  heeft geen invloed op de wijze waarop de informatie door de gebruiker kan worden gebruikt, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel nadelige gevolgen bij het gebruik van de gegevens.

Buro Market  is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud van de andere websites die met deze website gelinkt zijn.


7. Garanties en dienst na verkoop

Op al onze producten geldt een garantie van twee jaar.

Uw product valt onder een garantie voor onderdelen en werkuren. Om een beroep te doen op de garantie, neemt u contact op met de serviceafdeling of de verkoopafdeling van het verkooppunt waar u uw aankoop deed.

Ongeacht het probleem met uw product dient u in ieder geval een kopie van de aankoopfactuur of van de garantiebon bij het defecte product te voegen.

De garantie is niet van toepassing voor schade aan het product door een externe oorzaak (bij voorbeeld val, schok, blikseminslag , overspanning, vocht, hitte…), een verkeerd gebruik of een verkeerde installatie, een gebruik dat het product schade berokkent, of een onderhoud dat onaangepast is aan de afwerking van het product.


8. Betaling

De facturen zijn contant betaalbaar.

Alle goederen blijven eigendom van Buro Market en kunnen niet aan een derde worden overgedragen tot volledige betaling van het aankoopbedrag door de klant.

De betaling van uw bestelling kan gebeuren met een kredietkaart (Visa ,Mastercard of American Express) bij levering of via overschrijving voor levering.

Voor de betaling met een kredietkaart wordt de debitering uitgevoerd op de dag van uw levering op voorwaarde dat toelating werd gegeven door de bevoegde betaalcentra. Deze toelating is noodzakelijk voor de aanvaarding van uw bestelling.

In dit geval wordt de betaling met kredietkaart uitgevoerd via het « Ogone » veiligheidssysteem, waarbij uw bankgegevens gecrypteerd worden.

Betaling via bankoverschrijving : Buro Market biedt u de mogelijkheid om uw betaling uit te voeren per bankoverschrijving. Opgelet, uw verrichting is pas effectief wanneer wij het bedrag op onze rekening ontvangen. Pas dan gaan wij over tot de verwerking van uw bestelling. Deze betaalwijze kan enkele dagen in beslag nemen.

Om een klantenrekening en de betaalvoorwaarden te bekomen, neemt u rechtstreeks contact op met de verkoopafdeling van het Buro Market verkooppunt die uw bestelling bevestigd heeft.


9. Levering

De leveringen kunnen worden uitgevoerd door Buro Market op vraag en op kosten van de koper, die de vervoers- en leveringsvoorwaarden aanvaardt, evenals de ermee gepaard gaande kosten.

Gratis levering voor aankopen vanaf 800 € excl. BTW (met uitzondering van producten die alleen in het verkooppunt beschikbaar zijn). Voor aankopen van minder dan 800 € excl. BTW wordt een vergoeding van 30 € excl. BTW voor levering zonder montage aangerekend (montage mogelijk in regie aan 40€/manuur). Voor aankopen van minder dan 800€ excl. BTW wordt een vergoeding van 80€ excl. BTW aangerekend voor levering met montage. 

Parking- en liftkosten zijn steeds ten laste van de klant

Al onze leveringen zijn voorzien op de gelijkvloerse verdieping en worden uitgevoerd na uw goedkeuring. Door de klant voorzienbare leveringsmoeilijkheden moeten door de klant worden vermeld bij de bestelling.

Buro Market kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor complicaties en kosten als gevolg van omstandigheden zoals :

 • Afwezigheid van personeel om de goederen te ontvangen,
 • Wekelijkse markten of autovrije straat die de levering verhinderen,
 • Afstand van meer dan 25 meter tussen de losplaats en de deurdrempels,
 • Afwezigheid van vrijgehouden parkeerplaats door de klant,
 • Werkzaamheden die de toegangswegen of de gangen blokkeren,
 • Onvoldoende hoogte of breedte voor de doorgang van de vervoerswagens of de goederen, te smalle gangen, trappen of liften.
 • Plaatsgebrek voor de levering
 • De noodzaak om een verhuislift te plaatsen.

Indien de moeilijkheid bij de levering omvangrijker is dan een eenvoudige levering op de gelijkvloerse verdieping, behoudt Buro Market zich het recht voor een meerkost aan te rekenen en verbindt de klant zich ertoe deze te betalen.

Indien de goederen buiten de wil van Buro Market om meermaals moeten worden aangeboden op het adres van de klant, dan aanvaardt de klant een vaste vergoeding van 100 EUR te betalen per bijkomende verplaatsing.

De verplaatsing van meubels reeds in het bezit van de klant, evenals werkzaamheden die buiten het kader van de levering vallen, kunnen middels voorafgaand akkoord in regie uitgevoerd worden door de monteurs van Buro Market en worden gefactureerd aan een uurtarief van 40 EUR per persoon (excl. Taksen).

De levertermijnen worden slechts indicatief meegedeeld bij de bevestiging van de bestelling door de verkoopafdeling. Buro Market verbindt zich ertoe de levertermijnen zo stipt mogelijk na te leven, maar het niet naleven kan door de koper geen aanleiding geven tot het opzeggen van de verkoop of tot het verkrijgen van schadevergoeding.

De op de site gekochte producten worden uitsluitend in België geleverd. Levering in België gratis vanaf 800 euro ( prijzen voor levering in het buitenland op aanvraag) Voor leveringen in buurlanden van België, kunt u contact opnemen met de verkoopafdeling van één van de Buro Market verkooppunten, waarvan u de gegevens vindt in de rubriek showrooms.

Uw bestelling wordt geleverd op het op de bestelbon vermelde adres.

Bij de ontvangst van de bestelling dient u na te gaan of de geleverde producten overeenstemmen met de bestelling en desgevallend op de leveringsbon uw schriftelijk voorbehoud aangaande de levering noteren en ondertekenen.

U bevestigt uw voorbehoud ook per post of e-mail aan het verkooppunt van Buro Market waar u de aankoop deed of dat de bestelling bevestigde, dit de dag zelf of ten laatste één werkdag na de ontvangst van uw bestelling. Elke klacht die na deze termijn wordt geformuleerd, kan niet meer worden aanvaardt en bevrijdt Buro Market van elke aansprakelijkheid tegenover de gebruiker.

Indien de producten naar ons moeten worden teruggestuurd, moet dit gebeuren binnen twee werkdagen na de levering aan het adres van het verkooppunt van Buro Market waar u uw aankoop deed. Teruggezonden goederen kunnen enkel aanvaard worden in hun oorspronkelijke staat, dit wil zeggen in de verpakking, met de accessoires en gebruikshandleiding. De verzendingskosten zijn ten laste van de gebruiker.


10. BTW

Belastingvrije levering

Voor onze BTW-plichtige klanten in het buitenland zijn BTW-vrije leveringen mogelijk. Daartoe stuurt u na de levering een fotokopie van de factuur terug samen met een bewijs van woonplaats in het buitenland alsmede het borderel (EUR 1) door de douane afgeleverd naar Buro Market . Deze zal na goedkeuring van de administratieve douanedocumenten de reeds betaalde BTW terugbetalen ter attentie van de op de factuur vermelde naam.

Voor de terugbetaling van de BTW worden 3% verwerkingskosten op het bedrag exclusief BTW aangerekend.


11. Aansprakelijkheid

Buro Market kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van het contract door overmacht, verstoring of volledige of gedeeltelijke staking van de postdiensten en vervoers- of communicatiemiddelen, overstroming, wegenoverlast en file-problemen, brand of oorlog. Wij moeten noch de onvoorzienbaarheid noch de onweerstaanbaarheid van de omstandigheid, noch de onmogelijkheid van uitvoering van het contract aantonen. Indien één van de bovenvermelde omstandigheden de uitvoering van de bestelling verhindert, dan behouden wij ons het recht voor de verkoop zonder verdere verbintenis te verbreken.

Buro Market kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, exploitatieverlies, winstderving, schade of kosten als gevolg van de aankoop van een op de site aangeboden product.

Buro Market kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van verkeerd gebruik van een op de site aangeboden product.

Op de site kunnen hyperlinks verwijzen naar andere sites dan de site van Buro Market. Buro Market wijst elke aansprakelijkheid af indien de inhoud van deze sites een inbreuk zouden betekenen op de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen.


12. Annulering

De annulering van een bestelling door de koper, om welke reden ook, is slechts mogelijk na akkoord van de verkoopafdeling van het Buro Market verkooppunt waar de bestelling werd geplaatst. Een annulering kan aanleiding geven tot een schadevergoeding van 30% van het bedrag van de bestelling, niet inbegrepen de laadkosten en transportkosten bij de uitvoering van de bestelling


13. Herroepingsrecht

Voor particulieren bij online aankopen:

Voor uw aankopen online geldt volgend herroepinsgrecht: als het product niet aan uw verwachtingen voldoet heeft u het recht om het binnen de 14 kalenderdagen (vanaf de dag die volgt op de dag van levering of de eerste aanbieding indien de klant afwezig is) retour te zenden. Voorafgaandelijk aan de retourzending volstaat het om Buro Market  schriftelijk op de hoogte te stellen (fax, brief of per mail). De kosten voor de retour zijn voor rekening van de klant. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien het product compleet en onbeschadigd is en in de originele, onbeschadigde verpakking wordt teruggestuurd, vergezeld van de factuur. Voor schade die bij de retourzending aan de verpakking of het product zijn ontstaan is Buro Market niet aansprakelijk. Wij raden de klant aan de retourzending aangetekend en verzekerd terug te sturen.  Buro Market  behoudt zich het recht om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren indien het product reeds gebruikt is, of beschadiging heeft opgelopen te wijten aan de retourzending of nalatigheid. Buro Market zal binnen de 30 dagen na ontvangst en controle van de retourgoederen de betaalde bedragen terugbetalen op de door de klant aangegeven bankrekening.

Retouradres: adres van de winkel die uw bestelling heeft afgehandeld

Dit herroepingsrecht geldt niet voor artikelen die volgens de specificaties van de klant werden vervaardigd, die bederfbaar zijn of die verouderen.

Dit herroepingsrecht geldt niet voor bedrijven of voor personen die handelen in naam van een bedrijf.


Voor bedrijven of mensen die handelen in naam van een bedrijf:

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen hebt u vanaf de leveringsdag 14 kalenderdagen de tijd om een product waarover u niet tevreden bent terug te sturen. U moet ons echter binnen 8 dagen na de levering per aangetekend schrijven uw voornemen kenbaar maken om ons het product terug te sturen. Binnen deze termijn kunt u ons het product op uw kosten terugsturen, samen met de factuur. Goederen kunnen pas teruggestuurd worden na voorafgaand formeel akkoord van de verkoopafdeling van het verkooppunt waar de klant zijn bestelling plaatste en voor producten die sinds minder dan 30 dagen geleverd zijn. Goederen die niet uit voorraad komen waarvoor specifieke leveringen plaatsvonden of speciale producten buiten de catalogus komen niet in aanmerking voor deze mogelijkheid.

Alleen producten in nieuwe staat en in de originele verpakking met inbegrip van alle accessoires en bedieningshandleiding die teruggestuurd worden naar het Buro Market verkooppunt die uw aankopen bevestigde, zie rubriek netwerk, kunnen aanvaard worden.

Beschadigde producten of producten zonder de originele verpakking worden niet terugbetaald of omgeruild.

De bovenvermelde termijnen lopen vanaf de leveringsdag van de bestelling.

Dit bedenkingsrecht kan kosteloos uitgeoefend worden, met uitzondering van de verzendingskosten. In de veronderstelling dat de gebruiker zijn bedenkingsrecht uitoefent, heeft hij de keuze om hetzij de terugbetaling te vragen van de gestorte bedragen, hetzij het product te ruilen, hetzij een aankoopbon met dezelfde waarde te ontvangen. Bij een ruil worden de nieuwe producten op kosten van de gebruiker verstuurd.

Bij een uitoefening van het bedenkingsrecht zal Buro Market alles in het werk stellen om de gebruiker zo snel mogelijk terug te betalen. Deze termijn hangt ook af van het onderzoek dat uitgevoerd wordt op uw goederen.

Uit voorzorg worden de goederen systematisch onderzocht voor elke ruil of terugbetaling. Dit kan een tweetal weken in beslag nemen. De garantie is niet van toepassing voor schade aan het product door een externe oorzaak (bij voorbeeld val, schok, blikseminslag , overspanning…), een verkeerd gebruik of een verkeerde installatie, een gebruik dat het product schade berokkent.

De gebruiker wordt terugbetaald via een overschrijving op zijn bankrekening.


14. Privacy

Buro Market respecteert de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van privégegevens. De gegevens die u meedeelt zijn noodzakelijk voor de verwerking en verzending van uw bestellingen, het opmaken van de facturen en de garantiecontracten. Zonder deze gegevens is de bestelling nietig. Door u te registreren op de site, verbindt u zich ertoe eerlijke en waarheidsgetrouwe gegevens te vermelden. Het doorgeven van verkeerde gegevens is in strijd met de onderhavige algemene voorwaarden en de gebruiksvoorwaarden op de site.

U hebt het recht de gegevens die op u betrekking hebben in te kijken et verbeteren, overeenkomstig de Europese wetten. U kunt op elk moment een aanvraag indienen bij Buro Market om na te gaan over welke gegevens Buro Market beschikt met betrekking tot u. U kunt deze gegevens op elk moment wijzigen. Indien u wenst dat uw gegevens uit ons bestand verwijderd worden, kan u dit doen door te schrijven of te mailen naar Buro Market.

U zult promotionele e-mails ontvangen in verband met nieuwigheden, voorraadopruimingen, exclusiviteiten, buitenkansjes…U kunt vragen om deze e-mails niet meer te ontvangen door op de daartoe bedoelde link te klikken.

Buro Market is de enige bezitter van uw gegevens. Alleen Buro Market kan u informatie toesturen in het kader van specifieke en punctuele promotieacties. Toegang tot uw gegevens hebben alleen personen die door Buro Market  zijn aangewezen binnen het kader van de hun opgedragen taken. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en in geen geval doorgegeven aan derden.


15. Geschillen

Niet-betaling staat ons toe om de levering op te schorten en wij kunnen van rechtswege elke overeenkomst met de koper als nietig beschouwen in geval van laattijdige betaling. Het voorschot blijft verworven en wij moeten geen andere formaliteiten vervullen dan de koper per aangetekend schrijven in kennis stellen van onze wil om deze bepaling te doen gelden.

Bij een volledige installatie wordt uitdrukkelijk overeengekomen en behoudens tijdig aangevraagd uitstel en door ons toegestaan, leidt de niet-betaling van een factuur op vervaldag tot:

 • De onmiddellijke opeisbaarheid van alle verschuldigde bedragen,
 • De betaling van een schadevergoeding van 15% van de nog verschuldigde bedragen, met een minimum van 50 EUR ter dekking van de administratiekosten.
 • De betaling van 1,5% intrest per maand op de nog verschuldigde bedragen, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is.

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van ons verkooppunt dat de bestelling registreerde bevoegd.

Al onze leveringen gebeuren onder uitdrukkelijk voorbehoud van onze eigendomsrechten, welke slechts aan de koper worden overgedragen na volledige betaling van alle bedragen die hij verschuldigd is. Bij een onwettige verkoop van de goederen die door de koper nog niet volledig werden betaald, draagt de koper automatisch en onvoorwaardelijk zijn schuldvordering op zijn debiteur over aan de verkoper.

Indien de koper een gerechtelijk concordaat aanvraagt, wordt het contract opgeschort tot de afsluiting van het gerechtelijk concordaat.

Sorry

We kunnen maximaal 3 producten met elkaar vergelijken.

Sorry

Het is enkel mogelijk om binnen dezelfde categorie te vergelijken.

Sorry

Je moet aangemeld zijn om items aan een verlang lijst toe te voegen .

Je moet aangemeld zijn om een bestellijst aan te maken .

Maak nieuwe bestellijst aan

Vul hieronder de naam in van uw bestellijst

Toegevoegd

Product succesvol toegevoegd aan winkelmand

Naar winkelmand Verder winkelen